Now showing items 1-20 of 28

  • Hali ya Uchumi wa Taifa,1987 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 1987)
   Kalika mwaka 1987, hali ya uchumi wa IBifa haiku wa 1ofau1i sana nailivyokuwa ka1ika mwaka 1986. Uzalishaji kwa jumla uliongezeka Zaidi kidogo na japokuwa bei kwa waslani zilicndelea kuwa za juu, upalikanaji wa bidhaa ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,1995 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 1995)
   Palo halisi la Taifa katika mwaka 1995 lilikua kwa kiwango cha asilimia 6.9kilinganislnva na ukuaji \Va asilimia 6.41nwaka 201 I. Ongezeko hili la ukuaj i lilitokana1a kuboreshwa kwa n1iundombinu ya usafirishaj i na ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,1998 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 1998)
   Mpangilio ambao u,nekuwa ukifuatwa ka1ika kua11daa ripoti ya Hali yaUchumi wa Taifa hadi mwaka 1997 ulianzisl11va mwaka 1970. Katika kipiruli hicho chore, hapakufanyika mabadiliko yoyote ya msingi katika mpangilio wa ripoti hiyo
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2001 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2001)
   Katika mwaka 200I, Pato halisi la Tai fa lilikua kwa asilimia 5.6ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 4.9 mwaka 2000. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na kukua kwa sekta za kilimo; bidhaa za viwanda; uuzaj i jumla, rejareja ...
  • Taarifa ya Hali ya Uchumi 2008 na Malengo katika Kipindi cha Muda wa Kati 2009 - 2012 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Uchumi, 2008)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu sasa likae kama Kamati ili liweze kupokea na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi wa Taifa katika kipindi cha mwaka 2008 na malengo katika kipindi cha Muda wa Kati ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2008 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2008)
   Katika mwaka 2008, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia 7 .4 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7 .1 mwaka 2007. Ukuaji hu ulichangiwa zaidi na kuongezeka kwa viwango vya ukuaji katika shughuli za kiuchumi ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2010 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2010)
   Katika mwaka 2010, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia7.0 ikilinganishwa na ukuaji wa asili1nia 6.0 mwaka 2009. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na kuongezeka kwa viwango vya ukuaji katika shughuli za kiuchumi ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2010 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2010)
   Katika mwaka 2010, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia7.0 ikilinganishwa na ukuaji wa asili1nia 6.0 mwaka 2009. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na kuongezeka kwa viwango vya ukuaji katika shughuli za kiuchumi ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2011 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2011)
   Katika 1nwaka 2011, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilin1ia6.4 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7.0 mwaka 2010. Kiwango kidogo chaukuaji kilitokana na hali mbaya ya ukame iliyojitokeza katika sehemumbalin1bali ...
  • The National Economic Survey 2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2011-08)
   In 2010, the real GDP grew by 7.0 percent compared to 6.0 percent in 2009. This growth resulted from increased growth rates in economic activities that have substantial contribution to GDP including agricultural; trade and ...
  • The Economic Survey 2011 

   The United Republic of Tanzania (Ministry of Finance and Planning, 2011-08)
   In 2011, real Gross Domestic Product (GDP) grew by 6.4 percent compared to 7.0 percent in 2010. The slowdown in growth was a result of drought in different parts of the country, which affected agricultural sector and power ...
  • Hali ya Uchumi Katika Mwaka,2012 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2012)
   Palo halisi la Taifa katika mwaka 2012 lilikua kwa kiwango cha asilimia 6.9kilinganislnva na ukuaji \Va asilimia 6.41nwaka 201 I. Ongezeko hili la ukuaj i lilitokana1a kuboreshwa kwa n1iundombinu ya usafirishaj i na ...
  • The Economic Survey 2012 

   The United Republic of Tanzania (Ministry of Finance and Planning, 2012-08)
   In 2012, real Gross Domestic Product (GDP) grew by 6.9 percent compared to 6.4 percent in 2011. The growth was a result of improved transport and communication infrastructures; improved industrial production following ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2013 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2013)
   Mwaka 2013, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia 7.0ikilinganishwa na ukuaj i wa asilimia 6.9 mwaka 20 12. Ukuaj i huu ulitokana nakuimarika kwa sekta zinazochangia Pato la Taifa kwa kiasi kikubwa hususansekta ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2015 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2015)
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2016 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2016)
   Mwaka 2016, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.0, sawa na ilivyokuwa mwaka 2015. Ukuaji huu wa uchumi ulitokana na: kuongezeka kwa ufuaji wa umeme hususan utokanao na gesi asilia; kuongezeka kwa uzalishaji ...
  • Hali ya Uchumi 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2016-17 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2016)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17. Pamoja na hotuba hii nawasilisha vitabu vya Taarifa ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2016 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2016)
   Mwaka 20 I 6, Pato Ia Taifa I i likua kwa wastan i wa as il imia 7.0, sawa nai l ivyokuwa 1nwaka 20 1 5 . Ukuaji huu wa uchu1ni u l itokana na: kuongezeka kwaufuaj i wa u111eme hususan utokanao na gesi asilia; kLtongezeka ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2017 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Mwaka 2017, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.1ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7.0 mwaka 2016. Ukuaji huu ulitokana na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo miundombinu ya maji, nishati, barabara, ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2018 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2018)
   Mwaka 20 18, Serikali kupitia Ofisi ya Tai fa ya Takwimu ilifanya maboreshoya tak,vimu za Pato la Taifa kwa kutun1ia mwaka 20 15 kama mwaka wa kiziokutoka mwaka wa kizio wa 20.07. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko ...